You are here26. หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์

26. หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์


 

กิจกรรม 5 ส

วันที่ 17 พฤศจิกายน  2554

5 ส

 

รายชื่อสถานประกอบการฝึกงานของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/ 2551

รายชื่อสถานประกอบการฝึกงานของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/ 2552

 

การประชุมการพัฒนาและสร้างเครือข่าย

กับสถานประกอบการตามโครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคผลิตและบริการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วันที่ 14 สิงหาคม 2552

รูปภาพประกอบโครงการ  เอกสารประกอบการประชุม  รายงานการประชุม

รายงานสรุปผลโครงการ 

กิจกรรมนักศึกษา

- โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปลูกป่าชายเลน วันที่ 27 มิถุนายน 2553  ดูเพิ่ม

 

- โครงการอาหารกลางวันนักเรียน "โรงเรียนระยองปัญญานุกูล" วันที่ 7 กรกฎาคม 2553  ดูเพิ่ม


1.นางสาวภัสสรา          ยงสวัสดิกุล          ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

2.นางสุวรรณา  วงศ์พิมพ์รัศมี   ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

3.นายกิตติพงษ์  จันทศร      ตำแหน่งพนักงานราชการ


4.นางสาวนุชนาถ  อิ่มอาษา   ตำแหน่งพนักงานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayong Technical college
 ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
Logo วท.ระยอง
 ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์