You are hereหัวหน้าแผนกวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย และ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโยโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย

หัวหน้าแผนกวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย และ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโยโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย1.นางสาวนิชาภา      โอบนิธิพงศ์            ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ

  

                              __

 

 ระดับ ปวช.

 ระดับ ปวส.

 

จากบทสัมภาษณ์  นายธงชัย มั่นคง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต1 "เรียนอย่างไรจบแล้ว ให้มีงานทำ ปริญญามาทีหลังได้"

*ที่มา วารสาร "ข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออก", กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน , ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2553 , หน้า 3

เนื่องจากจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่เน้นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นส่วนมาก  มีโรงงานสิ่งทอและอุตสาหรรมเสื้อผ้าสำเร็จน้อย ดังนั้นจึงไม่เป็นที่นิยมของประชาชนที่ต้องการทำงานในจังหวัดระยอง

 

 

รายการ ขนาด จำนวน หมายเหตู
ห้องปฏิบัติการ1 7.70x12.00 เมตร 1 ห้องจักรอุตสาหกรรม
ห้องปฏิบัติการ2

7.70x8.00 เมตร

1 ห้องจักรคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการ3 7.70x8.00 เมตร 1 ห้องจักรธรรมดา

 

 

 
 

 

Rayong Technical college
 ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
Logo วท.ระยอง
 ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์