You are here29. หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และ หัวหน้าแผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ

29. หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และ หัวหน้าแผนกวิชาการอาหารและโภชนาการ1.นางเถาวัลย์       ภูเก็ต          หัวหน้าแผนก           ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


2.นางสาวสมจิตร  ทองสีใส     ตำแหน่งครู

3.นางสาวมานิดา  หยาดทอง     ตำแหน่งครู     หัวหน้าแผนก


4.นางสุจิกา  สุขสวัสดิื     ตำแหน่งครูอัตราจ้าง


5.นายกฤตณกร  วงษ์เทศ      ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์บริการอาหาร โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร และรับบริจาคสิ่งของช่วยภัยน้ำท่วม

ศูนย์บริการอาหาร ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

Rayong Technical college
 ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
Logo วท.ระยอง
 ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์