You are hereแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง


ครูประจำแผนกวิชา

 

หัวหน้าแผนกวิชา  นายหนู  ปิ่นแก้ว     ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ 

วงจรไฟฟ้า  

 กีฬาสานสัมพันธ์ปี2558

 

  

 

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ประสบการณ์ในวิชาชีพ

นายธัญญพัฒน์  กิตติโพธิกลาง

ค.อ.ม.ไฟฟ้า

1.การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า

นายฑีฆายุ  ดิษสุธรรม

วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

1.วงจรไฟฟ้า

2.ออกแบบระบบไฟฟ้า

3.PLC

นายประมุข  บุญเจริญปัญญา

ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ปฏิบัติวงจรดิจิตอล

นายวัฒนา  วณิชประการกิจ

ค.อ.บ.ไฟฟ้า

1.ติดตั้งไฟฟ้า

 

นายฉัตรพัฒน์  จริยากฤตย์

ค.อ.ม.ไฟฟ้า

1.เครื่องทำความเย็น

2.ติดตั้งไฟฟ้า

3.เครื่องกลไฟฟ้า

นายธานี  นภาลัย

ปวส.ช่างไฟฟ้ากำลัง

1.เครื่องทำความเย็น

2.ติดตั้งไฟฟ้า

นายหนู  ปิ่นแก้ว

ค.อ.ม.ไฟฟ้า

1.หม้อแปลงไฟฟ้า

2.เครื่องกลไฟฟ้า

นายสมบูรณ์  สุวรรณพิทักษ์

ค.อ.บ.ไฟฟ้า

1.อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

นายธานี  กิมทรง

กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา

1.การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

2.คณิตศาสตร์ช่างไฟฟ้า

3.การส่งจ่ายไฟฟ้า

นายสุรเชษฐ์  พรมมิจิตร์

กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา

1.การเขียนโปรแกรม Visual BASIC

2.การเขียนแบบด้วย AutoCAD

3.Pneumatic

นายวัฒนา  กล้าหาญ

ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

1.วงจรไฟฟ้า

2.คณิตศาสตร์ช่างไฟฟ้า

3.การเพิ่มผลผลิต

นางรักษิณากัญญ์  เบญญาบุณาพจน์

ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

1.วงจรไฟฟ้า

2.เครื่องวัดไฟฟ้า

นายสาโรจน์  ยินดีวิรุฬห์

ค.อ.ม.ไฟฟ้า

1.วงจรไฟฟ้า

2.เครื่องวัดไฟฟ้า

นางรุจิรดานันท์  พันกาฬสินธุ์

ค.อ.ม.ไฟฟ้า

1.วงจรไฟฟ้า

2.การเพิ่มผลผลิต

นายอนวัฒน์  แก้วปานกัน

กศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา

1.ติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร

นายชลอศักดิ์  มหาประทุม

ค.อ.ม.ไฟฟ้า

1.การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

2.วงจรไฟฟ้า

 

 

 

 

 

  

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคระยอง

 

ด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง

จำนวนอาคาร/ ห้อง

รองรับจำนวนผู้ใช้

มีสาธารณูปโภคเพียงพอ(ปริมาณ/คุณภาพ)

ไฟฟ้า

ประปา

โทรศัพท์

ระบบเครือข่าย

อื่น(ให้ระบุ)

ห้องเรียน

2

80

มีเพียงพอ

มีเพียงพอ

ไม่มี

ไม่มี

ผ้าม่าน

ห้องปฏิบัติการ นิวแมติกส์

1

20

มีเพียงพอ

มีเพียงพอ

ไม่มี

ไม่มี

ระบบเสียง

ห้องปฏิบัติการ เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

2

40

มีเพียงพอ

มีเพียงพอ

ไม่มี

ไม่มี

ระบบเสียง

ห้องปฏิบัติการ ติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

1

40

มีเพียงพอ

มีเพียงพอ

ไม่มี

ไม่มี

ระบบเสียง

ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์

1

20

มีเพียงพอ

มีเพียงพอ

ไม่มี

มี

ระบบเสียง

โปรเจคเตอร์

AIR

ห้องปฏิบัติการ วงจรไฟฟ้าและเครื่องวัดไฟฟ้า

1

20

มีเพียงพอ

มีเพียงพอ

ไม่มี

ไม่มี

ระบบเสียง

AIR

ห้องปฏิบัติการ ดิจิตอล

1

20

มีเพียงพอ

มีเพียงพอ

ไม่มี

ไม่มี

ระบบเสียง

AIR

ห้องปฏิบัติการ อิเล็กทรอนิกส์

1

20

มีเพียงพอ

มีเพียงพอ

ไม่มี

ไม่มี

ระบบเสียง

โปรเจคเตอร์

AIR

ห้องปฏิบัติการ ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

1

20

มีเพียงพอ

มีเพียงพอ

ไม่มี

ไม่มี

ระบบเสียง

ห้องปฏิบัติการ พันมอเตอร์ไฟฟ้า

1

20

มีเพียงพอ

มีเพียงพอ

ไม่มี

ไม่มี

ระบบเสียง

ห้องปฏิบัติการ เครื่องกลไฟฟ้า

1

20

มีเพียงพอ

มีเพียงพอ

ไม่มี

ไม่มี

ระบบเสียง

โปรเจคเตอร์

ห้องปฏิบัติการ PLC

1

20

มีเพียงพอ

มีเพียงพอ

ไม่มี

มี

ระบบเสียง

โปรเจคเตอร์

AIR

คอมพิวเตอร์

Rayong Technical college
 ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
Logo วท.ระยอง
 ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์