You are hereผังเวปไซต์

ผังเวปไซต์


ฝ่ายวิชาการ  1. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 2. งานวัดและประเมินผล  3. งานห้องสมุด   4. งานวิทยบริการ  5. งานสื่อการเรียนการสอน 6. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 7. งานทะเบียน  8. หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต์ และสาขางานเทคนิคยานยนต์       9. หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง  http://machinerayong.ning.com/ 10. หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ   11. หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง  12. หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 13. หัวหน้าแผนกวิชาการก่อสร้าง   14.หัวหน้าแผนกวิชาปิโตรเคมี    15. หัวหน้าแผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม  16. หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  17. หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 18. หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม 19. หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว  20. หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม  21. หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน        22.หัวหน้าแผนกวิชาปฏิบัติการกลาง  23. หัวหน้าแผนกการบัญชี  24. หัวหน้าแผนกการตลาด 25. หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ  26. หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  27. หัวหน้าแผนกการจัดการโลจิสติกส์  28. หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์   29. หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  30. หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ   31. หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   32. หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  33. หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  34. หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  35. หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่มวิชาภาษาไทย  36. หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา  

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  1.หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ  2. หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   3. หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์   4. หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ   5. หัวหน้างานความร่วมมือ   6. หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร 1. หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  2. หัวหน้างานบุคลากร 3. หัวหน้างานการเงิน 4. หัวหน้างานการบัญชี 5. หัวหน้างานพัสดุ 6. หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

 ฝ่ายพัฒนากิจการฯ      1. หัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา      กิจกรรมชมรมบาสเกตบอล    2. หัวหน้างานครูที่ปรึกษา                   3. หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  4. หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  5. หัวหน้างานปกครอง  6. หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  7. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  

ข้อมูล 8 ประเภท  1.ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 2.ข้อมูลบุคลากร 3.ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 4.ข้อมูลตลาดแรงงานจังหวัดระยอง     5.ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม 6.ข้อมูลงบประมาณ  7.ข้อมูลครุภัณฑ์ 8.ข้อมูลอาคารสถานที่

Project   1.ผลงานทางวิชาการ  2.ข้อมูลการวิจัยทางการศึกษา  3.ความร่วมมือของวิทยาลัย  4.วิจัย นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์      

LinkMenu  1.ผู้บริหารสถานศึกษา   2.อาชีวะเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ    3.Career Center   4.ศธ.    5.สอศ.   6.ที่อยู่สถานศึกษา สอศ. 415 แห่ง    7.Boga     8.RTC - Radio    9.ระยอง   10.จัดหางานระยอง    11. ศูณย์ข่าวสารแรงงาน    12.ศูณย์กำลังคน (V-COP)          13.ครูบ้านนอก.คอม    14.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1      15.สายงานแรงงาน     16. GUBUOnline               17.สถาบันพัฒนาครู       18.พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง

Rayong Technical college
 ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
Logo วท.ระยอง
 ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์