You are hereแผนกปิโตรเคมี

แผนกปิโตรเคมี


ความเป็นมาแผนกปิโตรเคมี  

ปีพุทธศักราช 2524

วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดย อ.วราธร วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการในขณะนั้นได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม แผนกวิชา" เทคนิคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี " ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรในระดับช่างเทคนิคที่มีความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงที่ยังใหม่ต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก
 

อ.โสภณ หนูทอง เป็นหัวหน้าแผนกเทคนิคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อ.กมล ชุ่มเจริญ 

อ.วิเชียร พันธุ์เครือบุตร 

ดังนั้น  ในบางวิชา ทางวิทยาลัยเทคนิคระยองจึงต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนให้นักศึกษาในวันเสาร์-อาทิตย์ ดังมีรายนามต่อไปนี้

อ.นงนุช จักรรินทร์ จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
อ.เพิ่มศักดิ ชีวาวัฒนานนท์ จาก โรงแยกแก๊ส ปตท. มาบตาพุด 

อ.สุวรรณ เทียนหิรัญ จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ

อ.วราภรณ์ เอกพันธุ์ จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

อ.ทรัพย์ วิถีธรรม 

อาคารเรียนใช้อาคารชั่วคราว และ ในการเรียนภาคปฏิบัติการทางเคมีก็ต้องขอความอนุเคราะห็ไปยัง มศว.บางแสน (มหาวิทยาลัยบูรพา-ในปัจจุบัน) เพื่อขอยืมใช้ห้องปฏิบัติการเคมีในการเรียนการสอน

ปีพุทธศักราช 2529
วิทยาลัยเทคนิคระยองได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น (อาคาร 3) เพื่อเป็นอาคารเรียนสำหรับนักศึกษาในปี พศ.2528 ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พศ.2529 ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการระบบเฉพาะหน่วย หม้อไอน้ำ ห้องปฏิบัติการน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการระบบนิวเมติกส์ และเปิดใช้งานเมื่อเริ่มปีการศึกษา 2529

ปีพุทธศักราช 2532
เนื่องจากในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี นอกเหนือจากช่างเทคนิคที่ควบคุมกระบวนการการผลิตแล้ว ส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตก็คือส่วนควบคุมคุณภาพที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคระยองจึงขออนุมัติต่อกรมอาชีวศึกษาเพื่อ เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม แผนก "เทคนิคเคมีอุตสาหกรรม " เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชาเพื่อ ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านปิโตรเคมี ปิโตรเลียม และ โพลิเมอร์

 

โดยคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ เข้ามาศึกษาต่อเป็นระยะเวลา 2 ปี เช่นกันโดยการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1 จะต้องเรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกัน และจะแตกต่างกันตามสาขาวิชาชีพเมื่อขึ้นปีที่ 2 

นักศึกษาแผนกเทคนิคเคมีอุตสาหกรรม : จะศึกษาเน้นหนักทางด้านเคมีอินทรีย์ โพลิเมอร์ และการควบคุมคุณภาพ และนักศึกษาแผนกเทคนิคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : จะมีการเรียนการสอนที่เน้นทางด้านวิศวกรรมเคมีและกระบวนการผลิต

ปีพุทธศักราช 2538
ได้ปรับโครงสร้างหลักสูตรเป็นระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) เพื่อให้นักศึกษาสามารถไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้อย่างต่อเนื่องและสะดวกมากขึ้นเนื่องจากการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในขณะนั้นไม่รองรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับ ปวท. จึงได้มีการปรับหลัสูตรใหม่

แผนกเทคนิคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปรับหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเป็น แผนกปิโตรเคมี

และนักศึกษาทุกคนจะต้องต้องผ่านการฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงจึงจะจบการศึกษา

ปีพุทธศักราช 2539
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ OECF ในส่วนของกรมอาชีวศึกษา เป็นจำนวนเงิน 60 ล้านบาท เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยมาเพิ่มเติมและทดแทนเครื่องมือที่มีอยู่เดิม อาทิ

 

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคาร 8) ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยดังต่อไปนี้

  • ห้องปฏิบัติการระบบเฉพาะหน่วย (Unit Operation) และ Boiler
  • ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีขั้นสูง
  • ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
  • ห้องปฏิบัติการน้ำมันเชื้อเพลิงและปิโตรเลียม
  • ห้องปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม
  • ห้องปฏิบัติการโพลิเมอร์
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพลาสติก

โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาเป็นที่ปรึกษา ในการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ต่างรวมทั้งการฝึกอบรมการใช้งานให้กับบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในส่วนของครู-อาจารย์ก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยให้ทุนอาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ครูประจำแผนก

 Knowlege management           

                        
 
 

              E-LEARNING.VEC.GO.TH

Rayong Technical college
 ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
Logo วท.ระยอง
 ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์