You are hereแบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มต่าง ๆ


งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต  Download
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์  Download

งานวางแผนและงบประมาณ
แบบฟอร์ม  สผ.(งาน)    
แบบฟอร์ม  สผ.(แผนก)
แบบฟอร์มโครงการ 
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

งานทะเบียน
คำร้องขอแก้ มส.
คำร้องขอจบการศึกษา
คำร้องขอสอบแก้ 0
ใบคำร้องขอใบแทนในระเบียบแสดงผลการเรียน (รบ.1)

แบบคำร้องขอกลับเข้าเรียน
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
บบคำร้องขอ TRANSCRIPTS
ใบคำร้องขอเปลี่ยน-ขอถอนรายวิชา
ใบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา
ใบคำร้องขอลาพักการเรียน
ใบลาออก
หนังสือมอบอำนาจ
   

 งานครูที่ปรึกษา
ประวัตินักศึกษา   Download
รายงานการพบนักเรียน/นักศึกษา  (อป.06.1) และ(อป.10)    Download
นักเรียน/นักศึกษาออกฝึกงาน     Download

งานแนะแนว
 แบบติดตามผลการมีงานทำ

 งานวัดผลประเมินผล
ใบส่งระดับคะแนนนักเรียนที่ติด 0 , มส.
วผ.

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี DVT
ใบอนุญาตติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง

งานสื่อการเรียนการสอน
แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป
บันทึกข้อความขอหนังสือรับรองเงินเดือน
บันทึกข้อความขอหนังสือรับรองการทำงาน
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล

งานการเงิน
ใบเบิกเงินงบประมาณ
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการดกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบรับรองการเบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย
ใบสำคัญรับเงิน
สัญญาการยืมเงิน_ซื้อวัสดุ
สัญญาการยืมเงิน_ไปราชการ
หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

งานบุคลากร
ใบลา
แบบฟอร์มขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการ
รายงานการอบรม ประชุม และสัมมนาภายในประเทศ

งานพัสดุ
บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
แบบฟอร์มการจัดทำ spec  Download

งานอาคารสถานที่
บันทึกขอเปลี่ยนเวร-ยาม
แบบใบขอใช้บริการงานอาคารสถานที่

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการชมรมวิชาชีพ

 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ใบลงทะเบียนข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ที่ชำรุดประกอบการซ่อมสร้าง

รายละเอียดผู้ใช้บริการ ศูนย์อาชีวะอาสา (แบบรายงาน 1 รถจักรยานยนต์)

รายละเอียดผู้ใช้บริการ ศูนย์อาชีวะอาสา (แบบรายงาน 2 รถยนต์)

ใบลงทะเบียนฝึกอาชีพ

 

 

 

 

 

 

Rayong Technical college
 ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
Logo วท.ระยอง
 ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์