You are hereSCG Model School

SCG Model School


 

 

เอสซีจี และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ลงนามความร่วมมือขยาย “โครงการต้นแบบการผลิตช่างเทคนิค” ต่ออีก 2 ปี พร้อมเพิ่มสถาบันการศึกษาอีก 2 แห่ง มุ่งส่งเสริมโอกาสและพัฒนาทักษะนักศึกษาวิชาช่างให้ตรงกับความต้องการของตลาด และบ่มเพาะบุคลากรในท้องถิ่น ป้อนสถานประกอบการในพื้นที่

กานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจีให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ ‘คน’ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันธุรกิจและประเทศชาติสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหนึ่งในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ คือ ‘เชื่อมั่นในคุณค่าของคน’ เอสซีจี จึงได้ร่วมมือกับ สอศ. จัดทำ “โครงการต้นแบบการผลิตช่างเทคนิค” เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายเทคนิค โดยเน้นการพัฒนาคนที่ต้นน้ำ ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หลังจากเริ่มโครงการเมื่อปี 2549 ได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกๆ ฝ่าย ทั้งสถานศึกษา ครู นักศึกษาวิชาช่าง และสถานประกอบการ เราจึงตัดสินใจขยายโครงการ โดยเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการต่ออีก 2 ปี และเพิ่มสถาบันการศึกษาอีก 2 แห่ง ใน จ.สงขลา และ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ของครู และพัฒนาฝีมือนักศึกษาช่างเทคนิคให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และรองรับความต้องการของภาคธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น”

เฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ”โครงการต้นแบบการผลิตช่างเทคนิค นอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาช่างให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการบ่มเพาะบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อตลาดโรงงานในพื้นที่ จุดแข็งของโครงการ คือ การปรับกระบวนการผลิตนักศึกษาวิชาช่างในรูปแบบใหม่ เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการปรับหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของโรงงาน พัฒนาครู และนักศึกษาวิชาช่าง ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ “Constructionism” มีกระบวนการสอนงานโดยพี่เลี้ยงและครูฝึก สอนการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร เมื่อพร้อมแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะแตกต่างจากรูปแบบเดิมที่รับเข้างานก่อน แล้วจึงค่อยเรียนรู้งาน และปรับตัวกับวัฒนธรรมองค์กร การดำเนินโครงการในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จดียิ่ง เราหวังว่าจะสามารถขยายผลไปยังสถาบันการศึกษาวิชาช่างอื่นๆ ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศในอนาคต”

โครงการต้นแบบการผลิตช่างเทคนิค เริ่มขึ้นเมื่อปี 2549 โดยความร่วมมือของ เอสซีจี และ สอศ. เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และพร้อมทำงานได้ทันทีเมื่อเรียนจบ โครงการต้นแบบการผลิตช่างเทคนิค มีสถานศึกษาเข้าร่วมในโครงการ 4 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทย วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ล่าสุดได้ขยายโครงการ โดยเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการอีก 2 ปี และเพิ่มสถาบันการศึกษาในโครงการอีก 2 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา และวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการต้นแบบการผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555

สรุปโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

ใบสมัครเข้าโครงการ SCG  Model  School

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาจากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

ประกาศ

กำหนดการ Reflection
ครั้งที่ 1. วันศุกร์ ที่ 25 พ.ย.2554  สถานที่ ตึกอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง
ครั้งที่ 2. วันศุกร์ ที่ 23 ธ.ค.2554  สถานที่ ห้องภู่วโรดม ROC
ครั้งที่ 3. วันพฤหัสบดีที่ 26 ม.ค.2554 สถานที่ ห้องภู่วโรดม ROC
ครั้งที่ 4. วันจันทร์ ที่ 20 ก.พ.2554 สถานที่ ตึกอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา รอบ 2 รุ่นที่ 5

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 6

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ รุ่น 6
ฟอร์มประวัติส่วนตัวของผู้ขอรับทุนการศึกษาจากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด  

สถานที่ฝึกงาน รุ่น 5

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ SCG Model School วิทยาลัยเทคนิคระยอง

เสนอรับรางวัลผู้ทำประโยชน์เพื่อการศึกษา

 

รางวัลผู้ทำประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 1 เมษายน 2554 ณ หอประชุมคุรุสภา

                                      รางวัลสถานประกอบการณ์ดีเด่น

 

กำหนดการโรงเรียน โรงงาน รุ่นที่ 5

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน ครู อาจารย์ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

โครงการสัมมนา ระบบการผลิตปิโตรเคมี จ.จันทบุรี

การประชุมครู และผู้บริหาร

โครงการศึกษาดูงานครู อาจารย์ ระบบการผลิตปูนซีเมนต์ จ.สระบุรี

 

 

 

 

  

นักศึกษาแผนกเครื่องมือวัดและควบคุม เข้าร่วมโครงการ SCG  Model  รุ่น 6

Rayong Technical college
 ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
Logo วท.ระยอง
 ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 56 คน กำลังออนไลน์