You are here8. แผนกวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์

8. แผนกวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์


1. นายชาญชัย  เจริญรื่น             ตำแหน่งครู         หัวหน้าแผนก 


2.นายประภาส  พวงชื่น          ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ     


3. นายวิชาญ   พุ่มเจริญ          ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ         


4. นายปราโมทย์   พันธุชาติ         ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


5. นายปรีชา   ถิรประภาพร         ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ


6.นายบรรเจิด   แย้มกลิ่น             ตำแหน่งครู

 

7.นายภาสกร  ลดเลี้ยว                 ตำแหน่งครู

8.นายนิมิตร  โคตะยันต์          ตำแหน่งครู


9.นายสุวัฒน์  บรรเทาทุกข์      ตำแหน่งครู

10.นายเฉลิมพล  ชุ่มน้ำค้าง     ตำแหน่งครู


11. นายจิรวัฒน์   สังข์ธูป         ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
 

12.นายธาดา  หมานดำ     ตำแหน่งครูอัตราจ้าง


13.นายธนาวุธ   พ่องเสียง     ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

14.นางสาวจุฑามาศ  สีโลน    ตำแหน่งครูอัตราจ้าง


15.นายจตุพร  ไทรทองคำ    ตำแหน่งครูอัตราจ้าง


16.นายวีรยุทธ  นุชิต             ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

17.นายกิตติกร  พิมพ์ทอง  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานนักศึกษา

 ATV บรรทุกของ

 

อุปกรณ์เปลี่ยนของเหลวให้เป็นเกร็ดน้ำแข็ง

 

 

เครื่องอัดกระป๋อง

 

 

เครื่องผสมเนื้อปลา

 

 

 

Rayong Technical college
 ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
Logo วท.ระยอง
 ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์