You are here12. หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

12. หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์


 

 

1. นายวีรพงษ์   พฤกษชาติ          ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  หัวหน้าแผนก

2. นายประจักษ์  ปราโมทย์        ตำแหน่งครู      


3. นายเจริญ        ศรีแสง     ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ     


4. นางชุติมา  ค้าผล          ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ


5. นายณัฐวรรธน์     เกษร               ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ


6. นายขจรศักดิ์      ค้าผล            ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ


7. นางสาวหนึ่งฤทัย  ครุฑสังข์         พนักงานราชการ


8.นายเกียรติชัย  วิริยวุฒิวงศ์           ตำแหน่งครูอัตราจ้าง


9. นางสาวณัฐพิมล   วรแสน         ตำแหน่งครูอัตราจ้าง10.น.ส.สุนิสา  ชำนาญฉัตร          ตำแหน่งครูอัตราจ้าง


11.ว่าที่ร.ต.เนติลักษณ์    พงษ์จำปา         ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  


12.นายวันเฉลิม  ไชยพงษ์   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

13.น.ส.หัทยา  สีพาไชย   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

14.นายวัชระ  สาครวิศว   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

15.นางสาวกชามาศ  ทัศบุตร     ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

16.นายพชร  พงษ์จำปา     ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayong Technical college
 ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
Logo วท.ระยอง
 ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์