You are here17. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

17. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1. นายประกิต    ปอคูสุวรรณ       ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ     หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


2. นายปริญญา จำเนียรพล                     ตำแหน่งครูผู้ช่วย


3.นายประทีป  ผลจันทร์งาม                    ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาฐการพิเศษ


4. นายสันติชัย   มีชอบ         ตำแหน่งครูอัตาจ้าง


5.นายจักรกฤษณ์  ทับทิมทอง  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

6.น.ส.จารุพักตร์  ศรีวารี          ตำแหน่งครูอัตาจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayong Technical college
 ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
Logo วท.ระยอง
 ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์