ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ จังหวัดระยอง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ในวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562 และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ในวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 ณ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ โดยมี ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้แก่นักศึกษา เพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในช่วงเช้า และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในช่วงเย็น ณ บริเวณสวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้รับมอบหมายจากว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีข้าราชครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร มอบให้นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้กล่าวรายงานโดย ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง มีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาเข้าร่วม จำนวน 57 ทีม และ สถานศึกษาในสังกัดอุดมศึกษา จำนวน 14 ทีม สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสมาคมเวิลด์ไดแด็ก (WORLD DIDAC ASSOCIATION) ในการจัดกิจกรรมการอบรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแนวทางการบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ STEM Education ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพ และสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ กระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจหันมาสนใจศาสตร์ ด้านหุ่นยนต์เพิ่มมากยิ่งขึ้น ก้าวไปสู่ในยุคประเทศไทย 4.0

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกค์ ในงานอุตสาหกรรม” เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ทางวิชาชีพ เตรียมบุคคลากรรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC สู่กลุ่มอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรม (First S-Curve และ New S-Curve) ซึ่งจะจัดการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ณ อาคารศูนย์วิจัยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในช่วงเช้า และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในช่วงเย็น ณ บริเวณสวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร นำโดย รองฯ ภูมิพัฒน์ แก้วมูล รองฯ ณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองฯ อานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร Read more