วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดการประชุมมอบนโยบายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และการประชุมเตรียมการจัดงานถวายกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่านประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุม บรรยายพิเศษและมอบนโยบายฯ ร่วมกับ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหน่วยงานราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารวมประชุมทั้งสิ้น 40 ท่าน ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id= Read more

” #คนดีวิทยาลัยเทคนิคระยอง” วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 นายฐิติภัทร ชลวานิช นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เก็บกระเป๋าเงิน ซึ่งในนั้นมีเอกสารสำคัญและเงินอยู่จำนวนหนึ่ง นำมาส่งประกาศหาเจ้าของและได้คืนให้กับเจ้าของกระเป๋าเงินด้ังกล่าวแล้ว 👏👏 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id= Read more

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง มอบหมายให้ นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามสถานศึกษา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม” โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id= Read more

อาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัด โครงการประชุมสัมมนาด้านการบริหารงานบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 และงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่านบุญลือ ทองเกตุแก้ว ประธานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด และนางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารบุคคลให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เกษียณได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการลดภาวะเครียดในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ สร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id= Read more

อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคระยอง ดำเนินการจัดโครงการ Fix it Center เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และท่าน ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โครงการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2562 ณ สถานีตำรวจ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

https://www.facebook.com/profile.php?id= Read more

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 รองฯณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดดาว เดือน และจักรวาล ภายใต้โครงการประกวดนักเรียน นักศึกษา ต้นแบบ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

https://www.facebook.com/profile.php?id= Read more

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมสถานประกอบการในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ให้เกิดความยั่งยืน (พ.ศ. 2562-2565) พร้อมบรรยายพิเศษ รับฟังข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทวิภาคี โดยมีนายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการประชุมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งมีสถานประกอบการเข้าร่วมในโครงการประชุมฯ จำนวนทั้งสิ้น 21 แห่ง ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id= Read more