วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทน ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ประทีป ผลจันทร์งาม เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต และ นายวิรัตน์ เศรษฐสถาพร เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา โดยมีนายสมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กล่าวแสดงความยินดี ณ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ท่านสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง มอบจักรยานและตระกร้าปันสุข ท่านปรารถนา พุทธเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษายากจน นางสาวธิดารัตน์ คนหมั่น นักเรียนระดับ ปวช.2 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โดยมีนายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นายอุทัย ศรีษะนอก หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ร่วมรับมอบ ณ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารสถาศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ทั้งภาครัฐและเอกชน นำโดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ร่วมประชุมการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2563 และการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ การย้ายของรองผู้อำนวยการฯ และการบรรจุแต่งตั้งรองผู้อำนวยการฯ ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และการมอบรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดในงานสัปดาห์ห้องสมุด ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาแบบออนไลน์” ภายใต้โครงการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการปฏิรูปการอาชีวศึกษา เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตราฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน เตรียมความพร้อมในการรับประเมินคุณภาพภานในและภายนอก โดยมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดระยองเข้าร่วม จำนวน 11 สถานศึกษา ณ ห้องประชุม Smart Class Room อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำข้อมูลประกอบการเสนอแผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษา (Excellent Center) เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา ณ ห้องประชุม Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคระยอง

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และครูที่ปรึกษา ด้านการศึกษางานการแปรรูปผลไม้ด้วยกระบวนการสุญญากาศและระบบฟรีชดราย ณ บ.จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด และศึกษาดูงานสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ ณ สวนสมุนไพร และสถานที่ผลิตยาสามัคคีโอสถ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2563

ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง มอบหมายให้แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ หลักสูตรงานบริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์ จำนวน 14 ชั่วโมง ให้กับนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์ ได้แก่ การตรวจสอบอุปกรณ์ การตรวจเติมสารทำความเย็น การตรวจสอบระบบไฟฟ้า การล้างชุดคอล์ยร้อน ชุดคอล์ยเย็นด้วยแรงดันน้ำ และเคมีภัณฑ์ล้างแอร์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย รวมทั้งมีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน ปฏิบัติงานบริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์ ด้วยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม รวมทั้งเป็นการผลิตและพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ให้มีคุณภาพ สมรรถนะตามมาตรฐานสากล รองรับความต้องการกำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม ได้แก่ 5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S – Curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S – Curve) โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 137 คน ซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมกับศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จัดโครงการอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนากำลังคนในระดับอาชีวศึกษารองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ เป็นการฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ ให้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ตนและครอบครัว ตามแนวทางในระดับอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (First S-Curve และ New S-Curve) โดยจัดขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2563 ณ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง