วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 คณะครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เข้าศึกดูงานด้านฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุม Smart Class Room อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 นายอานุภาพ วาสะสิริรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ในทางวิทยาศาสตร์และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

คณะครู นักเรียน นักศึกษาแผนกการยาง วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมโครงการโลกสวยเริ่มที่เรา เพื่อช่วยกันรักษาและเป็นการอนุรักษ์คืนธรรมชาติให้กับป่าชายเลน ณ ป่าชายเลนปากน้ำระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 คณะครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมนอกสถานศึกษา “กิจกรรมเก็บขยะ” เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกการช่วยเหลือชุมชน สังคม ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ณ ชายหาดแหลมเจริญ และหาดพี เอ็ม วาย อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ดร. ภูมิพัฒน์ แก้วมูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ซึ่งจัดโดยหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น ณ อาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 แผนกช่างไฟฟ้า ร่วมกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) GPSC จัดการอบรมโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร” ภายใต้โครงการ Light for a Better life โดยได้รับการสนับสนุนโครงการฯ จาก บริษัท Gpsc โดยมี ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายธัญญพัฒน์ กิติโพธิกลาง ครูแผนกช่างไฟฟ้า เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ใครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมช่างฝีมือในอนาคต รองรับอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ช่วยปลูกฝังให้นักศึกษาช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีและมีอุดมการณ์ในการทำงาน เป็นการช่วยเหลือชุมชน สังคม นั้นเป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมและสนับสนุน ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id= Read more

ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ จังหวัดระยอง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ในวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562 และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ในวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 ณ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ โดยมี ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้แก่นักศึกษา เพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในช่วงเช้า และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในช่วงเย็น ณ บริเวณสวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้รับมอบหมายจากว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีข้าราชครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร มอบให้นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้กล่าวรายงานโดย ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง มีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาเข้าร่วม จำนวน 57 ทีม และ สถานศึกษาในสังกัดอุดมศึกษา จำนวน 14 ทีม สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสมาคมเวิลด์ไดแด็ก (WORLD DIDAC ASSOCIATION) ในการจัดกิจกรรมการอบรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแนวทางการบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ STEM Education ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพ และสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ กระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจหันมาสนใจศาสตร์ ด้านหุ่นยนต์เพิ่มมากยิ่งขึ้น ก้าวไปสู่ในยุคประเทศไทย 4.0