วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด นายอานุภาพ วาสะสิริ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการอบรมฯครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณชะลอ การทวี และคุณสันติ พยัคฆ์ขาม มาเป็นวิทยากร การอบรมฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ประกาศนักเรียนนักศึกษาที่เกิดปีพ.ศ. 2544 ที่ต้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้นำเอกสารมาดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 30 ธันวาคม 2564

ประกาศนักเรียนนักศึกษาที่เกิดปีพ.ศ. 2544 Read more

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มีความร่วมมือ เพื่อการจัดหลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภาคอุตสาหกรรม ยกระดับขีดความสามารถพัฒนาทักษะให้เป็น “AI อาชีวะ” อย่างมืออาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง *วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และบุคคลากรระดับอาชีวศึกษา ที่จำเป็นต่อการทำงานภาคอุตสาหกรรมในยุคIndustry 4.0 นำไปสู่การสร้างอาชีพ *สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ System Design for Industrial AI Technology มุ่งเน้นการออกแบบระบบและการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาการผลิตและดิจิทัล Data Collect and Data management for AI มุ่งเน้นการจัดการเก็บและคัดเลือกข้อมูลในการแสดงผลและวิเคราะห์ Apply AI Technology For Industrials มุ่งเน้นความรู้การส่งผ่านข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการประมวลผล *โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรเป็นการเรียนแบบสะสม 3 รายวิชา ใช้เวลาการเรียนรวมทั้งหมด 5 วัน (35 ชั่วโมง) การเรียนจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ (Workshop) ฝึกอบรมในสถานศึกษา กลุ่มละ 35 ชั่วโมง (5 วัน) กิจกรรมศึกษาดูงาน (ทัศนศึกษา) กลุ่มละ 5 ชั่วโมง (1 วัน) – สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล – สถานประกอบการในเครือข่ายความร่วมมือ กรณีศึกษาหลังจากกิจกรรมศึกษาดูงาน (รายงาน) 5 ชั่วโมง (1 วัน) กิจกรรมการฝึกงาน (Internship) 120 ชั่วโมง (15 วัน) (เฉพาะผู้เข้าอบรมที่ผ่านเกณฑ์การรับเข้าฝึกงาน ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมครบทั้ง 3 รายวิชาและเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 80% โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การสอบและประเมิน (Post test) มากกว่า 80% จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร *คุณสมบัติผู้สมัคร 1. นักเรียน นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือบุคลากรอาชีวศึกษา สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิคส์ อุตสาหการ โลจิสติกส์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) 2. ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 (GPA) * ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นลำดับเเรกการสมัครจะสมบูรณ์เมื่อได้รับ อีเมลยืนยันจากสถาบันฯ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันเท Read more

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ให้เกียรติมอบอุปกรณ์สู้ภัยโควิด-19 ได้แก่ แอลกอฮอล์ออแกนิค หน้ากากอนามัย วิตามินซี และอุปกรณ์นวัตกรรมป้องกันโควิด-19 ให้กับโรงเรียน 15 แห่ง พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนและครู เขตดินแดง-เขตห้วยขวาง ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดย ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสาธิตการใช้อุปกรณ์นวัตกรรมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ เครื่องพ่นหมอกฆ่าเชื้อ หุ่นยนต์พ่นหมอกฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อด้วยหลอด UV-C และอุโมงค์พ่นหมอกฆ่าเชื้อโควิด-19 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคระยองเป็นสถานศึกษาอาชีวะต้นแบบ (Rayong Model) เป็นผู้จัดทำนวัตกรรม เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ นางสาวชาริณี สิทธิเชนทร์ ข้าราชการครู หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยวได้ถึงแก่กรรม ในวันอังคารที่ 22 มิ.ย. 64 ในการนี้ได้จัดตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 17/14 ม. 10 ต. ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 สวดอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2564 เวลา 19.30 น. และฌาปณกิจศพในวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง ม.5 ต. ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง โดยวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564