วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษา นำโดยนายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ณ โดมเอนกประสงค์ ลานหน้าพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก นำโดย นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นายธัญญพัฒน์ กิติโพธิกลาง หัวหน้างานศูนย์ประสานงานฯ (EEC) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องการพัฒนาบุคลากรแบบ EEC Model : บทเรียนความร่วมมือที่ผ่านมาและการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยนายอภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) กล่าวเปิดประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมเสม็ด ชั้น 1 โรงแรมเคปราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 คณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชีระดับ ปวช. และปวส. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลการแข่งขัน ????️????️ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมด้วย -โล่ประกาศเกียรติคุณ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี – ทุนการศึกษา 20,000 บาท – ทุนเรียนดีคณะบัญชี (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) -เครื่องคำนวณ casio รุ่น Js 40B มูลค่า 1,890 บาท ผู้เข้าแข่งขัน 1.นางสาววรณัน มีโพธิ์ 2.นางสาววราภรณ์ มีบุตร อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์ส้มไทย ศิริเมร์ อาจารย์กันต์ฤทัย ไชโย อาจารย์อัจฉรียา ยอดดำรงค์

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับ ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะ การบริหารการจัดการศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง รวมไปถึงการจัดการศึกษาด้านอุตสาหกรรมโดยใช้แขนกลอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันอออก นำโดยนายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยองให้แก่เทศบาลนครระยอง พร้อมร่วมกิจกรรม “BLCP สรรค์สร้าง ปล่อย ปลูก ป่าชายเลน” โดยปล่อยพันธ์สัตว์น้ำบริเวณป่าชายเลย และกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำระยอง

วันที่​ 26-27​ พฤศจิกายน​ 2563​ ผศ.ดร.นพดล​ พรามณี​ และ​ อ.ภัทรพล​ ปลงไสว​ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี​ ซึ่งเป็นคณะทำงานจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา​(กสศ)​ ลงพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง​ เพื่อหนุนเสริม​ ติดตาม​ ประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพ​ และตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม โดยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ณ โดมเอนกประสงค์ ลานหน้าพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา หรือ Excellent Center เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในเขตพัฒนาพิเศษ EEC รวมถึงพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษา โดยมี ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง รองผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว พร้อมพาตรวจเยี่ยมแผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาปิโตรเคมี แผนกวิชาการโรงแรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ศูนย์การเรียนรู้ร้านอาหารใบชะมวง และศูนย์ภาษาต่างประเทศ ร่วมถึงสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก โดยนางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ.ห้องประชุมประทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี