วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คุณนิพัทธ์ ล้ำเลิศลักษณชัย ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในโครงการ Excellent Model School รุ่นที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๓๘ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น ๓๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษา ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บริษัท เดลีเซีย จำกัด และ บริษัท อริยา เอสเตท จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) กับวิทยาลัยเทคนิคระยอง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ความร่วมมือทางด้านวิชาการ การจัดหลักสูตรเทคโนโลยี และเป็นส่วนหนึ่งที่จะตอบสนองความต้องการของการผลิตและพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรม ๔.๐ และภาคบริการโดยดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของสถานประกอบการ และหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) SPRC ให้ความอนุเคราะห์ เข้าปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในแผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ซึ่งอยู่ในช่วงกำลังดำเนินการติดตั้งระบบระบายอากาศ ปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน ปรับปรุงสวิตช์ไฟและชุดไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรกล ปรับปรุงสีพื้นโรงงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัยในการใช้พื้นที่ของคณะครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ เพื่อปรึกษาหารือในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมกับ บริษัท มิซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคตอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมใช้โปรแกรม GX Work3 ให้แก่ ครู นักเรียน นักศึกษา ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นโครงการที่ดีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ที่ช่วยส่งเสริม พัฒนาบุคลากรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0 และเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติระบบอัตโนมัติ อาคารวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในวันปิยมหาราช ณ สวนศรีเมือง จังหวัดระยอง

บจก.เมสเชอร์เมนท์เอเชีย ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดอบรม พัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ผลิตไฟฟ้า กลั่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) หลักสูตรการใช้งาน Process Calibrator ระยะเวลาการฝึก 6 ชั่วโมง วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ให้นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น(ประเทศไทย)จำกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ควบคุมการแสดง ที่เข้าร่วมการประกวดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE RAYONG CHAMPIONSHIP 2018 (รุ่น Teenage) ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการจัดกิจกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 29 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณโรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง พร้อมพบปะพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ที่ออกฝึกงาน ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้มีประสบการณ์จริงในการประกอบอาชีพตรงตามสาขาที่เรียนมา และทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ รวมไปถึงการบรรยายพิเศษให้กับนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ณ อาคาร อบจ. วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดกิจกรรมโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี