วันพฤหัสบดีที่​ 29​ สิงหาคม​ 2562​ บริษัท​ เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (HMC)​ จัดพิธีเปิดบ้านและมอบทุนการศึกษา​ ประจำปี 2562​ โดยมี​ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง​ เป็นประธานในพิธี​ ซึ่งนักเรียน​ นักศึกษา​ วิทยาลัยเทคนิคระยอง​ ได้รับทุนการศึกษา​ จำนวน​ 10​ ทุน​ ทุนละ​ 3,500​ บาท​ รวมเป็นเงิน​ 35,000​ บาท

https://www.facebook.com/profile.php?id= Read more

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร และ ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สมโภชน์ นพคุณ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารบุคคลภาครัฐแนวใหม่ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน รองรับการเปลี่ยนแปลงเขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และมีวิสัยทัศน์ในการทำงานให้สอดคล้องกับระบบการทำงานราชการแนวใหม่ ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id= Read more

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้รับมอบหมายจากว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และการประกวดชมรมวิชาชีพดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีเปิดโครงการสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ชุดแฟนซีรีไซเคิล โดยได้รับเกียรติจากท่านณรงค์ เกษตรภิบาล เป็นประธานในพิธีเปิด และการประกวดดาว เดือน จักรวาลภายใต้โครงการนักเรียน นักศึกษาต้นแบบ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id= Read more

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 นายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้รับมอบหมายจากว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และการประกวดชมรมวิชาชีพดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีเปิดโครงการสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ชุดแฟนซีรีไซเคิล โดยได้รับเกียรติจากท่านณรงค์ เกษตรภิบาล เป็นประธานในพิธีเปิด และการประกวดดาว เดือน จักรวาลภายใต้โครงการนักเรียน นักศึกษาต้นแบบ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id= Read more

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน การรายงานผล และติดตามผลการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ปีงบประมาณ 2562 โดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องสร้อยเพชร 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง การประชุมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เป็นผู้บรรยายการติดตามประเมินผลศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) โดยมีนายสัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ ครูชำนาญการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และนางทิพมาศ บรูณะ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน วิธีการรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ การติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ของหน่วยตรวจสอบภายใน การจัดซื้อวัสดุ และแนวทางการแก้ไขให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 คณะครู วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เข้าศึกดูงานด้านฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุม Smart Class Room อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 นายอานุภาพ วาสะสิริรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ในทางวิทยาศาสตร์และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

คณะครู นักเรียน นักศึกษาแผนกการยาง วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมโครงการโลกสวยเริ่มที่เรา เพื่อช่วยกันรักษาและเป็นการอนุรักษ์คืนธรรมชาติให้กับป่าชายเลน ณ ป่าชายเลนปากน้ำระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 คณะครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมนอกสถานศึกษา “กิจกรรมเก็บขยะ” เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกการช่วยเหลือชุมชน สังคม ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ณ ชายหาดแหลมเจริญ และหาดพี เอ็ม วาย อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ดร. ภูมิพัฒน์ แก้วมูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ซึ่งจัดโดยหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น ณ อาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคระยอง