ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาโควตา (ภายนอก) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ >&g Read more

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา (ภายใน) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ >&g Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองและเครื่องมือวิเคราะห์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)