News:
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 แผนกช่างไฟฟ้า ร่วมกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) GPSC จัดการอบรมโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร” ภายใต้โครงการ Light for a Better life โดยได้รับการสนับสนุนโครงการฯ จาก บริษัท Gpsc โดยมี ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายธัญญพัฒน์ กิติโพธิกลาง ครูแผนกช่างไฟฟ้า เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ใครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมช่างฝีมือในอนาคต รองรับอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ช่วยปลูกฝังให้นักศึกษาช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีและมีอุดมการณ์ในการทำงาน เป็นการช่วยเหลือชุมชน สังคม นั้นเป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมและสนับสนุน ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ จังหวัดระยอง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ในวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562 และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ในวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 ณ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ โดยมี ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้แก่นักศึกษา เพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) วิทยาลัยเทคนิคระยอง
วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในช่วงเช้า และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในช่วงเย็น ณ บริเวณสวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Board of Directors

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Events