News:
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 คณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชีระดับ ปวช. และปวส. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลการแข่งขัน ????️????️ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมด้วย -โล่ประกาศเกียรติคุณ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี – ทุนการศึกษา 20,000 บาท – ทุนเรียนดีคณะบัญชี (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) -เครื่องคำนวณ casio รุ่น Js 40B มูลค่า 1,890 บาท ผู้เข้าแข่งขัน 1.นางสาววรณัน มีโพธิ์ 2.นางสาววราภรณ์ มีบุตร อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์ส้มไทย ศิริเมร์ อาจารย์กันต์ฤทัย ไชโย อาจารย์อัจฉรียา ยอดดำรงค์
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับ ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะ การบริหารการจัดการศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง รวมไปถึงการจัดการศึกษาด้านอุตสาหกรรมโดยใช้แขนกลอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Board of Directors

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Events