การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

   แบบร่างชุดฝึก/ตัวอย่างใบงาน            VDO การทำงานชุดฝึก            VDO การใช้เครื่องมือตรวจวัด

 

[COUNTER_NUMBER id=3504]