การโรงแรม

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชางานแม่บ้านโรงแรม

สื่อการเรียน วิชางานแม่บ้านโรงแรม รหัสวิชา 2701 2004

การแข่งขันทักษะวิชาชีพการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๗

การแข่งขันทักษะวิชาชีพการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒๙ 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง