งานบุคลากร

**ข้อมูลบุคลากร ปี 2560 คลิกที่นี่

**คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคระยอง ที่ ๒๔๖๘ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ให้ทำหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ คลิกที่นี่

**หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ คลิกที่นี่

**แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการวิทยาลัย

**การประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง(ID PLAN) คลิกที่นี่