งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 

 

 

 

 

โลโก้วิทยาลัยฯ

คู่มือการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

แบบฟอร์มเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ด้านการจัดการอาชีวศึกษา

คำสั่ง วิทยาลัยเทคนิคระยอง