งานพัสดุ

** แบบฟอร์ม สผ.งาน 

** แบบฟอร์ม สผ.แผนก

**แบบฟอร์มการจัดทำ SPEC

    – แบบฟอร์มคุณลักษณะครุภัณฑ์

    – ขั้นตอนการจัดทำSPEC

    – ข้อมูลประกอบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

    – ตัวอย่างรายงานผลการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์