งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

ระเบียบการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ปี ๒๕๕๘

หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มขอใช้ INTERNET (สำหรับบุคลากรทางการศึกษา)

ขั้นตอนการเปลี่ยน PASSWORD สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ต (ภายในวิทยาลัยฯ)

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลบุคลากร