ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มัธยมศึกษา ปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นกรณีพิเศษ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

View Fullscreen