ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ระดับชั้น ปวช ๒,๓ และ ปวส.๒

หนังสือประกาศ

View Fullscreen

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน ปวช. 2,3 และ ปวส.2

1. เข้าระบบ ศธ.02 ออนไลน์ https:// std2018vec.go.th

กรอก User name (รหัสนักศึกษา) Password (รหัสบัตรประชาชน) วิทยาลัยได้รีเซ็ทรหัสเป็นแบบเริ่มต้นให้แล้ว

2. พิมพ์บัตรลงทะเบียน และนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา วันที่ 21 เมษายน-16 พฤษภาคม 2564

3. นำเอกสารบัตรลงทะเบียนพร้อมใบชำระเงินจากธนาคาร ส่งที่งานทะเบียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564

 

 

เข้าลงทะเบียน ปวช. 2,3 และ ปวส.2  (คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง)

https://std2018.vec.go.th/web/Index.htm?mode=index