วันที่ 1-2 เมษายน 2564 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก รับผิดชอบดูแลศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี ขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางหลักสูตร EEC Model Type A ให้กับนักศึกษาสาขาไฟฟ้าจำนวน 20 คน จากโครงการความร่วมมือกับบริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเตรียมกำลังคนรองรับระเบียงเศรษฐกิจ “EEC” โดยมีคุณนาธาร จันทรสุริ Product Specialist บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด เป็นวิทยกรในการอบรมในครั้งนี้