วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะครู และ หัวหน้างานศูนย์ EEC ร่วมต้อนรับทีมวิทยากร และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) . เพื่อประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ แนะนำหลักสูตรในการอบรม ทีมงานวิทยากร และเยี่ยมชมสถานที่สำหรับใช้ในการฝึอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและ ทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในภาคอุตสาหกรรม ให้กับกำลังคนระดับอาชีวศึกษำ (AI อำชีวะ) ในพื้นที่ EEC ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง