วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองพร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมต้อนรับและรับการประเมินจากคณะกรรมการ การประเมินการประกันคุณภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดย นายณรงค์ ​สุขเจริญ​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี​ ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประธานหลักสูตรเทคโนโลยี และครูผู้สอน ทั้ง 5 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการร่วมตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารการศึกษาระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยเทคนิคระยองต่อไป