วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในวันที่ 3 เมษายน 2564 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก