ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง บันทึกข้อตกลง(Mou) การพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ เทคโนโลยีอัจฉริยะ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และระบบอัตโนมัติ เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ระหว่าง สถาบันการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง 17 สถาบัน เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรแบบต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการ และเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย ตลอดทั้งการพัฒนากำลังคนผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่มุ้งเน้นผลทางปฏิบัติ ให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่สอดคลองกับความต้องการของประเทศ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 และการพัฒนากำลังคนรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010985913485&epa=SEARCH_BOX