News:
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ประธานในพิธี และนายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นกล่าวรายงาน ทั้งนางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพรและ ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมคณะครู บุคลากร เจ้าหน้า และนักเรียน นักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานครั้งนี้ด้วย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเปิดร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกโดยชำระค่าสินค้าผ่าน MyMo Application การประกวดร้องเพลงลูกกรุง การประกวดธิดา Miss MyMo การแสดงวงดนตรีจากนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง และบูธกิจกรรมเกมส์ต่าง ๆ พร้อมจุดบริจาคเงินผ่าน QR สาธุ จากธนาคารออมสิน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ธนาคารออมสินและวิทยาลัยเทคนิคระยอง จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการ Cashless Society ผ่าน Mobile Application สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาล ถือเป็นก้าวแรกที่มั่นคงของการพัฒนาไปสู่ “วิทยาลัยไร้เงินสด” ต่อไป
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Chem-PCR จากแผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน Covestro Innovation Design Contest 2019 โดยได้รับ​ 2​ รางวัล​ คือ 1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 2​ ได้รับเงินรางวัล​ 30,000​ บาท​ และถ้วยรางวัล 2.รางวัล​ Popular​ Vote​ ได้เงินรางวัล​ 20,000​ บาท​ และถ้วยรางวัล สำหรับ​ “โครงการประกวดออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษา” (Innovation Design Contest – IDC 2019) เป็นการค้นหาสุดยอดนักออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมในหัวข้อ Fun Lesson เพื่อช่วยส่งเสริมด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่มาพร้อมความสนุกสนานในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ หรือพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง บันทึกข้อตกลง(Mou) การพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ เทคโนโลยีอัจฉริยะ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และระบบอัตโนมัติ เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ระหว่าง สถาบันการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง 17 สถาบัน เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรแบบต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการ และเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย ตลอดทั้งการพัฒนากำลังคนผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่มุ้งเน้นผลทางปฏิบัติ ให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่สอดคลองกับความต้องการของประเทศ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 และการพัฒนากำลังคนรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Board of Directors

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Events