038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวปิยะรัตน์ ทองแม้น

ครูชำนาญการ

หัวหน้า
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวสุชาดา บูรพา

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวสาริณี ทองปลั่ง

เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน