038-611192 086/13 ถ. ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวนวลจันทร์ ประเชิญเชื้อ

ครูชำนาญการ

หัวหน้า
งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางเพชรี อุทปา

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาววรรณกานต์ บุญญฐี

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด

นายภัทรพล อาจสิงห์

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด